Státní jazyková zkouška
Výňatek z Vyhlášky č. 33 / 2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
  • Státní jazykové zkoušky se konají v jazykových školách.
  • Státní jazykové zkoušky se konají pouze v jarním období.
  • Uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném a zveřejněném jazykovou školou.
  • Podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za tuto zkoušku.
  • Výše úplaty za státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4 000 Kč. (§ 6 odst. 2 vyhlášky).

Výňatek ze Zkušebního řádu pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách 

Obsah státní jazykové zkoušky základní úrovně B2 je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:

  • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnomu textu v celkovém rozsahu 600 – 800 slov
  • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  • stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5 – 6 minut
  • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
  • pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

V ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut, se u uchazeče ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynně hovořit o daných tématech.

 

Obsah základní SJZ úrovně B2

 je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b)
dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c)
stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d)
schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník
pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a)
schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života.)

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.