Informace k výuce na jazykové škole

 Třída bude otevřena při minimálním počtu 8 zájemců. Maximální počet posluchačů ve skupině je 12. Výuka probíhá ve dnech výuky na středních školách, dodržují se školní prázdniny. Je možné přistoupit i kdykoli během školního roku, ale pouze do třídy, v níž bude výuka probíhat již od začátku září.

Přihlášku je možné vyplnit a odeslat po internetu. V seznamu jazykových kurzů si zájemce najde vhodný kurz, doplní do přihlášky jazyk kurzu a jeho kód, a též údaje o sobě. Po odeslání přihlášky je třeba co nejdříve zaplatit kurzovné přímo v sekretariátu školy, kde zájemce námi vytištěnou přihlášku podepíše. Lze též poslat kurzovné převodem na účet a přihlášku podepsat na první hodině. Posluchač je zapsán do kurzu až po zaplacení kurzovného.

Ceny kurzů se pohybují mezi  40 – 100 Kč za 1 vyučovací hodinu (45 min.).

V případě zájmu min. 8 posluchačů je možný i kurz jiné jazykové úrovně.

 

Jazykové kurzy nabízené pro školní rok 2020/21
Jazyk Kurz Den Hodina  Kód kurzu Cena za pololetí
Anglický 1. ročník – začátečníci, výstupní úroveň A 1 ČT 16:20 - 17:50 A1CT16 2500,- Kč
Anglický Přípravný kurz ke složení SJZZ (60 hodin) ST 16:20 - 17:50 APST16 3000,- Kč
Německý 1 ročník – začátečníci, výstupní úroveň A 1 PO 14:20 - 15:50 N1PO14 2500,- Kč
Francouzský 1. ročník – začátečníci, výstupní úroveň A 1 ST 14:30 - 16:00 F1ST14 2500,- Kč
Ruský 1. ročník – začátečníci, výstupní úroveň A 1 ÚT 16:20 - 17:50 R1UT16 2500,- Kč

 V případě zájmu celé skupiny studentů lze domluvit i jiný termín.

 

Výňatek z Vyhlášky č. 33 / 2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 

 • Státní jazykové zkoušky se konají v jazykových školách.

 • Státní jazykové zkoušky se konají od roku 2014 pouze v jarním období.

 • Uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném a zveřejněném jazykovou školou.

 • Podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za tuto zkoušku.

   

   

  Výňatek ze Zkušebního řádu pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách

   

 • Obsah státní jazykové zkoušky základní  úrovně B2 je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

 • V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:

  • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 600 – 800 slov

  • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov

  • stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5 – 6 minut

  • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

  • pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

 • V ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut, se u uchazeče ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovodnost plynně hovořit o daných tématech.

Obsah základní SJZ úrovně B2

 je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b)
dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c)
stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d)
schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník
pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a)
schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života.)

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.